Poisson grenouille striť (Antennarius striatus) - Lembeh Sulawezi INDONESIE

<<